ΕΣΠΑ ΔΙΕΞΟΔΟΣ
English (United Kingdom)Greek (Ελληνικά)German

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

H Top Label - Lathridis Bros Co. Label Printing Company, δραστηριοποιείται στο χώρο των εκτυπώσεων με αντικείμενο την παραγωγή πολύχρωμων, υψηλής ευκρίνειας, ποιότητας και εμφάνισης ετικετών και εύκαμπτων υλικών συσκευασίας τροφίμων και ποτών. Ο στόχος και το όραμα της Top Label είναι το να αποτελεί τον καταλληλότερο συνεργάτη όλων των επιχειρήσεων που στον τομέα της συσκευασίας, αξιοποιούν κάθε σύγχρονο τρόπο διαθέσιμων τεχνολογιών και βέλτιστων τεχνικών για την ανάπτυξη και την κερδοφορία τους.

Για την επίτευξή, η Διοίκηση της TOP LABEL ενστερνίζεται τις αρχές της Ολικής Ποιότητας που υπαγορεύει η Στρατηγική Διαφοροποίησης την οποία ακολουθεί. Με το μοντέλο διοίκησης Δ.Ο.Π., η TOP LABEL αποσκοπεί στην επίτευξη του άριστου συνδυασμού όλων των συντελεστών που συμμετέχουν στην παραγωγή προϊόντων που απολαμβάνουν οι πελάτες.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση της TOP LABEL θέτει ως βασικούς στόχους:

  1. Τη συνεχή και συνεπή τήρηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών του πελάτη όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων
  2. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και τη συνεχή βελτίωση στην ανταπόκριση των απαιτήσεων, των αναγκών και των προσδοκιών του πελάτη.

Η Διοίκηση της TOP LABEL προκειμένου να εξασφαλίζεται η υλοποίηση και ο έλεγχος υλοποίησης των βασικών της στόχων για την ποιότητα:

  1. Δεσμεύεται για την εφαρμογή και τη λειτουργία συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη διαχείριση της ποιότητας.
  2. Δεσμεύεται στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας με γνώμονα την ικανοποίηση των απαιτήσεων λειτουργίας του και κατά κύριο λόγο την ικανοποίηση του πελάτη, καθορίζοντας πλήρως τη συμμετοχή, τις αρμοδιότητες, τις υπευθυνότητες των εργαζομένων και δημιουργώντας την απαραίτητη νοοτροπία στο προσωπικό της εταιρείας.
  3. Δεσμεύεται πλήρως για την συμμόρφωση των προϊόντων της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  4. Καθορίζει αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα, ελέγχει τον βαθμό υλοποίησης τους και λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις βάσει ανάλυσης των δεδομένων και των πληροφοριών που προκύπτουν από τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.
  5. Υιοθετεί ένα περιβάλλον και κλίμα συνεργασίας με πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και γενικότερα παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την ποιότητα και συντελούν στη συνεχή βελτίωση της. Στα πλαίσια του άριστου αυτού κλίματος είναι σε θέση να δηλώνει ότι οι α' ύλες που χρησιμοποιεί ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών, αναλόγως των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους σε κάθε παραγγελία.
  6. Εμμένει και συνεχίζει την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, τα οποία ξεχωρίζουν, για την υψηλή τους ποιότητα και την ιδιαιτερότητά τους, προερχόμενη και συμμορφούμενη στις ανάγκες του κάθε πελάτη, μακριά από μαζικές παραγωγές χωρίς προσωπικότητα.

Η υλοποίηση των στόχων και των αρχών της Δ.Ο.Π. περιγράφεται και εξειδικεύεται μέσω των επιμέρους διαδικασιών και διεργασιών του Σ.Δ.Π.