ΕΣΠΑ ΔΙΕΞΟΔΟΣ
English (United Kingdom)Greek (Ελληνικά)German

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία, γνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, γενικά, αλλά και ειδικά στο χώρο των εκτυπώσεων με αντικείμενο την παραγωγή πολύχρωμων, υψηλής ευκρίνειας, ποιότητας και εμφάνισης ετικετών τροφίμων και ποτών, εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τα κριτήρια του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η διεύθυνση της εταιρείας, ως εκ τούτου, δεσμεύεται:

  • Να τηρεί πιστά τους κανόνες που σχετίζονται με περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
  • Να εκτιμάει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον με στόχο τη μείωση ή ακόμη και την εξάλειψη αυτών.
  • Να επιδιώκει, ενεργά, την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης.
  • Να θέτει στόχους, με σκοπό την συνεχή βελτίωση.

Με τις ανωτέρω δεσμεύσεις, η εταιρεία έχει ως στόχο τα εξής:

  • Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης νερού, τη σωστή διαχείριση και μείωση των αποβλήτων και λυμάτων
  • Διατήρηση της ποιότητας του αέρα
  • Εκπαίδευση και ενθάρρυνση για συμμετοχή των υπαλλήλων στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Να κρατάει τα ενδιαφερόμενα μέρη ενήμερα σχετικά με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες της εταιρείας με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής τους.
  • Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Οι ανωτέρω στόχοι της πολιτικής μας υλοποιούνται μέσα από την ανάπτυξη σαφών και μετρήσιμων στόχων, ελέγχοντας τακτικά τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, με ελέγχους της επάρκειας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την τακτική επανεξέταση των στόχων που έχουν τεθεί με σκοπό την βελτίωση τους.